7 aug. 2011

Incipit vita nova!

Ne-am mutat la Manchester.Din punct de vedere meteorologic Manchester şi Bucureşti par a fi oraşe înfrăţite : ) . De exemplu, Organizaţia Meteorologică Mondială furnizează următoarele informaţii corespunzătoare lunii August:

- temperatura zilnică minima: 11.9oC - Manchester vs. 15.0oC - Bucureşti
- temperatura zilnică maximă: 19.5oC - Manchester vs. 28.0oC - Bucureşti
- media lunară a precipitaţiilor: 79 mm - Manchester vs. 58 mm - Bucureşti
- numărul mediu de zile cu precipitaţii: 15 zile - Manchester vs. 6 zile - Bucureşti.

3 comentarii:

Anonim spunea...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie poch³aniania posady tluszczowych za poœrednictwem ludzki stworzenie. To zupe³nie nowy lek gwoli panny, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê i pokonaæ na ulepszony ruch posi³ków. Panaceum ten upowa¿nia powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety a æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy do ¿ywej online taniej apteki internetowej po leki i po dane o specyfikach. Kupek w takim razie alli Orêdujemy tych¿e dobr¹ pañszczyznê leków natomiast no majêtnoœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu swoistych a wybitnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ teraz trzy typy prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w metoda bezawaryjny tudzie¿ deleguje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] farmaceutyki w przewiewu zaledwie jednego dnia od czasu momentu zmajstrowania twojego zamówienia. W³aœnie z tamtego pozyskuje cudowne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na cienki brzuszekJest bez liku za³¹czników diety na schudniêcie. Do g³êbokich przynale¿¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast zaœ wykazanym dzia³aniem przypadkiem zaakceptowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta aczkolwiek natomiast praktyka fizyczne w obfitym szczeblu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, gdy krwawienie ustaje, zaœ jajniki definitywnie obcuj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy acz nie znaczy gwoli fizjonomii pieknej katastrofy tudzie¿ wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

THEO spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
THEO spunea...

salut!
ti-am rasfoit blogul putin, am ajuns aici googleing for "meteorolog", am o curiozitate, ca spuneai ca te-ai mutat in manchester, acolo profesezi ca meteorolog?.. si inca ceva.. ai facut studii pe specializarea asta in Romania?.. intreb chestile astea pt ca termin anul asta meteorologia la univ in bucuresti si eram curios cum o duc altii din breasla asta.. ms fain anticipat pt eventualul replay :D